ELEC-BAIX, amb una llarga trajectòria a l’àmbit industrial i domèstic, ha quedat integrada com a Departament dins la companyia GDO ELECTRIC S.L. ,
des d’on continuarem oferint el millor servei en:
 • Instal·lacions elèctriques i la seva legalització
 • Inspeccions periòdiques
 • Quadres elèctrics de potencia y control (taller propi)
 • Instal·lacions Tècniques
 • Manteniments
 • Instal·lacions d’aigua i gas i la seva legalització
I amb tot el suport de la nostra Oficina Tècnica en:
 • Enginyeria i Disseny
 • Automatització i Control
 • Software Industrial
ELEC-BAIX, con una larga trayectoria en el sector industrial y doméstico, ha quedado integrada como Departamento dentro en la compañía GDO ELECTRIC S.L.,
desde donde continuaremos dándoles el mejor servicio en:
 • Instalaciones eléctricas y su legalización
 • Inspecciones periódicas
 • Cuadros eléctricos de potencia y control (taller propio)
 • Instalaciones Técnicas
 • Mantenimientos
 • Instalaciones de agua y gas y su legalización
Y contando con el apoyo de nuestra Oficina Técnica en:
 • Ingeniería y Diseño
 • Automatización y Control
 • Software Industrial
934 310 305 / 936 821 890
gdo@gdo.es / elecbaix@elecbaix.com
www.gdo.es